Strona wygasła! pl.mfirma.eu

Twoja strona nadal znajduje się na serwerze pl.mfirma.eu, ale nie jest widoczna w Internecie dla innych użytkowników. Aby móc w pełni korzystać ze wszystkich funkcji naszego serwisu skontaktuj się z Biurem Obsługi Klienta.

Ok

Wypowiedzenie obowiązkowej umowy OC


Ubezpieczenie na miarę Twoich potrzeb
Ubezpieczenie na miarę Twoich potrzeb

Tryb wypowiadania umów obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu (tzw. OC komunikacyjnego) regulują trzy artykuły  Ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. nr 124 poz. 1152 z pózn. zm.):

 

  • art. 28 - dotyczy umów 12-miesięcznych, bez zmian właścicieli pojazdu w trakcie trwania polisy, Wypowiedzenie umowy  może być złożóne w dowolnym momencie trwania polisy, lecz nie później niż dnia przedostatniego - inaczej umowa przedłuży się na rok kolejny. Wejście w życie wypowiedzenia następuje z końcem okresu ubezpieczenia.
  • art 28a - dotyczy sytuacji tzw. podwójnego ubezpieczenia, gdy właściciel zapomni złożyć wypowiedzenie u dotychczasowego ubezpieczyciela, a ubezpieczy sie u innego. Wypowiedzenie w trybie tego artykułu wchodzi w życie z dniem następnym, a do jego złożenia wymagane jest przedłożenie innej ważnej polisy OC.
  • art. 31 - dotyczy nowonabywców. Umowa wypowiedziana przez nabywcę wchodzi w życie z dniem następnym. Należy pamiętać, aby od dnia następnego posiadać już kolejną polisę.

 

Wypowiedzenie umowy OC  wystawionej przez Wartę można złożyć na specjalnym druku wypowiedzenia.

 

Do złożenia wypowiedzenia umowy oc do innego towarzystwa można posłużyć się drukiem uniwersalnym. Dane osobowe proszę uzupełnić o numer pesel.

 

Należy także  mieć na uwadze możłiwość odstąpienia  od umowy ubezpieczenia OC zawartej na odległość w coraz popularnieszym w ostatnich latach tzw.  kanałach directowych (np. przez telefon lub za pośrednictwem internetu).

 

Znowelizowane przepisy ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, które weszły w życie w dniu 11 lutego 2012 r., rozwiały istniejące do tej pory kontrowersje co do możliwości odstąpienia od umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych zawartej na odległość. Obecnie nie ma już żadnych wątpliwości, iż do tego typu umów znajduje zastosowanie ustawa z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz
o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271 ze zm.).

Zgodnie z art. 16c ust. 1 i 2 w zw. z art. 16a ust. 1 pkt 3 cyt. ustawy konsumentowi, który zawarł na odległość umowę dotyczącą usług finansowych, w tym również umowę ubezpieczenia, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od dnia poinformowania konsumenta o jej zawarciu - bez podania przyczyn - poprzez złożenie stosownego oświadczenia na piśmie.

 

Umowę, mimo odstąpienia od niej, uważa się za zawartą i obowiązującą do dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu, bowiem za okres udzielanej ochrony ubezpieczeniowej ubezpieczający obowiązany jest zapłacić składkę ubezpieczeniową.