Strona wygasła! pl.mfirma.eu

Twoja strona nadal znajduje się na serwerze pl.mfirma.eu, ale nie jest widoczna w Internecie dla innych użytkowników. Aby móc w pełni korzystać ze wszystkich funkcji naszego serwisu skontaktuj się z Biurem Obsługi Klienta.

Ok

Instytucje rynku ubezpieczeniowego


 

Komisja Nadzoru Finansowego  jest organem administracji państwowej, sprawującym  nadzór nad sektorem bankowym, rynkiem kapitałowym, ubezpieczeniowym, emerytalnym, nadzór nad instytucjami płatniczymi i biurami usług płatniczych, instytucjami pieniądza elektronicznego oraz nad sektorem kas spółdzielczych.

 

Do zadań Komisji należy ponadto:

  • podejmowanie działań służących prawidłowemu funkcjonowaniu rynku finansowego;
  • podejmowanie działań mających na celu rozwój rynku finansowego i jego konkurencyjności;
  • podejmowanie działań informacyjnych w zakresie funkcjonowania rynku finansowego;
  • udział w przygotowywaniu projektów aktów prawnych w zakresie nadzoru nad rynkiem finansowym;
  • stwarzanie możliwości polubownego i pojednawczego rozstrzygania sporów między uczestnikami rynku finansowego, w szczególności sporów wynikających ze stosunków umownych między podmiotami podlegającymi nadzorowi Komisji a odbiorcami usług świadczonych przez te podmioty;
  • wykonywanie innych zadań określonych ustawami.

 

Celem nadzoru nad rynkiem finansowym jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania tego rynku, jego stabilności, bezpieczeństwa oraz przejrzystości, zaufania do rynku finansowego, a także zapewnienie ochrony interesów uczestników tego rynku.

Cenną pomocą dla klientów szeroko rozumianego   rynku  finansowego mogą być raporty o podmiotach działających niezgodnie z prawem (bez licencji) w rodziale Ostrzeżenia publiczne.

Nadzór nad działalnością KNF sprawuje Prezes RM.

 

Komisja Nadzoru Finansowego
Plac Powstańców Warszawy 1
00-030 Warszawa


Adres korespondencyjny Urzędu:
Komisja Nadzoru Finansowego
Plac Powstańców Warszawy 1
skr. poczt. 419
00-950 Warszawa 1

 

Telefony:

CENTRALA UKNF (48) 22 262-50-00
INFOLINIA UKNF (48) 22 262-58-00
FAX (48) 22 262-51-11


e-mail: knf@knf.gov.pl

www.knf.gov.pl 

 

 

 

 Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny to organ administracji państwowej, którego zadaniem  jest wypłacanie odszkodowań i świadczeń z tytułu obowiązkowych ubezpieczeń OC posiadaczy pojazdów mechanicznych i rolników posiadających gospodarstwa rolne, gdy sprawca nie zawarł umowy ubezpieczenia (szkoda na mieniu i osobie) lub nie został zidentyfikowany (szkoda na osobie).

 

Fundusz jest organem uprawnionym do kontroli spełnienia obowiązku ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych i OC rolników. Podstawę działania UFG stanowi ustawa z dnia 22 maja 2003, Dz.U. 2003 nr 124 poz. 1152[2], o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

 

Fundusz zaspokaja także roszczenia osób uprawnionych w przypadku ogłoszenia upadłości albo oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości zakładu ubezpieczeń lub umorzenia postępowania upadłościowego, jeżeli majątek dłużnika nie wystarcza nawet na zaspokojenie kosztów postępowania upadłościowego albo w przypadku zarządzenia likwidacji przymusowej zakładu ubezpieczeń, jeżeli roszczenia osób uprawnionych nie mogą być pokryte z aktywów stanowiących pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych. Z obowiązkowych ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej UFG wypłaca 100% należnych odszkodowań i świadczeń, a z umów ubezpieczenia na życie w wysokości 50% wierzytelności, nie więcej jednak niż kwotę stanowiącą równowartość 30 tys. euro.

 

Samodzielnie i bezpośrednio na stronie UFG poszkodowany  można uzyskać także informację o polisie oc sprawcy kolizji lub wypadku, poprzez specjalny formularz.

 

UFG wydaje także zawiadczenia o przebiegu ubezpieczeń oc  -  niezależnie w jakich towarzystwach byliśmy ubezpieczeni - w tym celu należy pobrać właściwy dla danego rodzaju podmiotu  wniosek, wypełnić go i wysłać elektronicznie na adres oi@ufg.pl lub pocztą tradycyjną.

 

UBEZPIECZENIOWY FUNDUSZ GWARANCYJNY

ul. Płocka 9/11

01-231 Warszawa

 

Centrum Obsługi Klienta: tel. +48 22 53 96 100, fax: +48 22 53 96 264

 

E-mail: ufg@ufg.pl

www.ufg.pl

 

 

 Rzecznik Ubezpieczonych (RU)  dba o  prawa i reprezentuje   interesy klientów wobec ubezpieczycieli i funduszy emerytalnych.

 

 

 

Rzecznik Ubezpieczonych

Al. Jerozolimskie 87,
02-001 Warszawa

 

Telefony: tel. 22 333 73 26, tel. 22 333 73 27 faks 22 380 35 26

 

E-mail: biuro@rzu.gov.pl

www.rzu.gov.pl

 

 Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych to organizacja skupiająca zakłady ubezpieczeń, które na terytorium Polski prowadzą obowiązkowe ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów, popularnie zwane OC komunikacyjnym. Przynależność do PBUK jest obowiązkowa i rozpoczyna się z dniem uzyskania od organu nadzoru zezwolenia na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej.

 

 PBUK zajmuje się m. in.

  • wystawianiem dokumentów ubezpieczeniowych (certyfikatów Zielonych Kart) ważnych w innych krajach Systemu Zielonej Karty.
  • zawieraniem z Biurami Narodowymi z innych państw Systemu umów o wzajemnym uznawaniu dokumentów ubezpieczeniowych;
  • organizowaniem likwidacji szkód lub bezpośrednią likwidacją szkód spowodowanych na terytorium Polski przez posiadaczy pojazdów mechanicznych zarejestrowanych za granicą posiadających ważne dokumenty ubezpieczeniowe (Zielonej Karty) wystawione przez zagraniczne Biura Narodowe;organizowaniem likwidacji lub bezpośrednią likwidacją szkód spowodowanych na terytorium Polski przez posiadaczy pojazdów mechanicznych zarejestrowanych w państwach, których Biura Narodowe są sygnatariuszami Porozumienia Wielostronnego (tj. krajach EOG, Andorze, Chorwacji, Szwajcarii i Serbii);
  • określaniem zasad i trybu dystrybucji dokumentów ubezpieczeń granicznych, a w szczególności ustalaniem wzorów tych dokumentów oraz ich ewidencjonowaniem.

 

Szczególnie cenny dla klientów jest rozdział serwisu  internetowego PBUK  zatytułowany Postępowanie w razie wypadku, poświęcony  szkodom powstałym w Polsce spowodowanym  przez obcokrajowców oraz szkodom powstałym poza terytorium RP

 

 

 

Polska Izba Ubezpieczeń  (PIU)  jest  organizacja samorządu gospodarczego, działająca od od 1990 r. a skupiająca działających w Polsce ubezpieczycieli (zrzesza 77 członków: 55 spółek akcyjnych, 13 oddziałów zagranicznych oraz 9 towarzystw ubezpieczeń wzajemnych).

 

Do podstawowych zadań PIU należy wspieranie ustawodawcy w zakresie kształtowania prawa asekuracyjnego. Izba prowadzi także działania mające na celu zwiększenie świadomości ubezpieczeniowej społeczeństwa oraz prowadzenie wielostronnego dialogu na rzecz rozwoju sektora ubezpieczeń w Polsce.

 

Przynależność towarzystw ubezpieczeniowych do Izby jest obowiązkowa.

 

Jako organ samorządu ubezpieczycieli PIU współpracuje  z nadzorem finansowym, instytucjami ubezpieczeniowymi i finansowymi -  KNF,  UFG, Rzecznikiem Ubezpieczonych, Polską Izbą Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych, Stowarzyszeniem Aktuariuszy, Polską Izbą Pośredników Ubezpieczeniowych i Finansowych, AIDA (Stowarzyszenie Prawa Ubezpieczeniowego),  Związkiem Banków Polskich oraz innymi izbami, związkami i stowarzyszeniami.

 

Polska Izba Ubezpieczeń
Ul. Wspólna 47/49
00-684 Warszawa


tel: +48 22 42 05 105, +48 22 42 05 106, fax: +48 22 420 51 87

 

 E-mail: office@piu.org.pl

www.piu.org.pl

 

 

 

 

 

 

Polska Izba Pośredników Ubezpieczeniowych i Finansowych (PIPUiF), zarejestrowana w 2002 roku i działająca na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 maja 1989 o izbach gospodarczych (Dz.U. Nr 35, poz. 195 ze zm.) zrzesza podmioty gospodarcze współpracujące z ponad 12 000 pośredników ubezpieczeniowych i finansowych. Od 2003 roku PIPUiF jest członkiem Europejskiej Federacji Pośredników Ubezpieczeniowych BIPAR z siedzibą w Brukseli, założoną w 1937 roku. BIPAR zrzesza 44 organizacje krajowe, reprezentujące 250 000 pośredników ubezpieczeniowych. BIPAR jest również członkiem założycielem Światowej Federacji Pośredników Ubezpieczeniowych (WFII), zrzeszającej ponad 100 organizacji z 80 krajów świata, reprezentującej ponad 500 000 osób pracujących w sektorze pośrednictwa ubezpieczeniowego.


BIPAR jest jedynym przedstawicielem środowiska uznanym przez Komisję Europejską, a WFII przez takie organizacje jak OECD, WTO i IAIS.

 

Adres do korespondencji:

ul. Smolna 40, lok. 206

00-375 Warszawa

 

Telefony:  22 826 41 13

 

E-mail: posrednicy@posrednicy.org.pl

/www.posrednicy.org.pl