Ubezpieczenie cudzoziemców na terenie RP


Ubezpieczenie cudzoziemców przebywających na terenie RP - elastyczne, pewne i konkretne
Ubezpieczenie cudzoziemców przebywających na terenie RP - elastyczne, pewne i konkretne

Ubezpieczenie cudzoziemców przebywających na terenie RP

 

Ubezpieczenie umożliwia ochronę w zakresie:

kosztów leczenia,następstw

nieszczęśliwych wypadków,

odpowiedzialności cywilnej.

 

Ważne! Klient może wybrać wszystkie trzy z wyżej wymienionych elementów, ale może też wykupić polisę obejmującą tylko jeden z nich.

 

KOSZTY LECZENIA

Ubezpieczenie kosztów leczenia cudzoziemców obejmuje koszy poniesione w związku z koniecznością poddania się leczeniu w razie nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku. W szczególności są to wydatki, które powstaną w związku z:

pobytem w szpitalu,

badaniami, leczeniem, zabiegami czy operacją w szpitalu lub ambulatorium,

zakupem niezbędnych lekarstw i środków opatrunkowych, które przepisał mu lekarz,transportem chorego z miejsca wypadku, czy z miejsca, gdzie nagle zachorował do szpitala lub ambulatorium,

dodatkowe koszty powrotu do kraju macierzystego,

koszty utrzymania i noclegów osoby towarzyszącej, a jednocześnie niezbędnej w czasie powrotu do kraju będącego stałym miejscem zamieszkania.

 

Koszty leczenia szpitalnego limitowane są do kwoty 5 000 USD w odniesieniu do jednego zdarzenia wypadkowego lub chorobowego, a koszty leczenia ambulatoryjnego  - do 500 USD.

 

NASTĘPSTWA NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW

Ubezpieczeniem objęte są następstwa nieszczęśliwych wypadków, polegające na:

trwałym uszkodzeniu ciała,

rozstroju zdrowia,

śmierci.

 

Maksymalny limit sumy ubezpieczenia wynosi 10 000 USD.

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej chroni cudzoziemca w takim zakresie, w jakim zobowiązany jest on - zgodnie z polskim prawem - do pokrycia szkód, jakie wyrządził komuś (osobie trzeciej), przyczyniając się, np. do jej urazu ciała lub narażając ją na straty materialne. Umowa oprócz wypłaty należnego odszkodowania gwarantuje m.in. pokrycie kosztów rzeczoznawców uzgodnionych z towarzystwem czy zwrot kosztów ewentualnej obrony sądowej ubezpieczonego.

 

 MOŻLIWE ROZSZERZENIA UMOWY PODSTAWOWEJ

Ubezpieczeniem mogą być objęte zdarzenia, które zaszły w trakcie:

wykonywania pracy,

wykonywania pracy o zwiększonym stopniu ryzyka,

wyczynowego uprawiania sportów,

uprawiania wspinaczki wysokogórskiej i speleologii,

uprawiania jazdy konnej i myślistwa.

 

Pełny tekst Ogólnych Warunkó Ubezpieczenia Cudzoziemców przebywających na terenie RP znajduje się tutaj